České zdravotní pojišťovny nabízí pomoc jak přestat kouřit

pojistovny pomahaji prestat kourit

Většina našich zdravotních pojišťoven se rozhodla podpořit snahu kuřáků zbavit se tohoto zlozvyku. Za splnění určitých podmínek poskytnou příspěvek na klasickou léčbu závislosti na tabáku.

Které pojišťovny a za jakých podmínek příspěvek v roce 2017 poskytují?

1.Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí program Cesta k nekuřáctví

Maximální výše příspěvku pro jednoho pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč v rámci trvání programu.

Příspěvek je poskytnut pojištěnci VZP, který nemá evidovaný dluh na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a pokud je OSVČ, doložil ve stanovené lhůtě přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Příspěvek je poskytován na:

 • nehrazený léčivý přípravek předepsaný lékařem z Centra pro léčbu závislosti na tabáku
 • volně prodejné léčivé přípravky – náhradní léčba nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky zakoupené na doporučení odborného konzultanta lékárníka specializovaného na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření.

Příspěvek je poskytnut po skončení, případně v době léčby uskutečněné na doporučení:

 • ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku dle seznamu a po předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2017
 • odborného konzultanta odborného pracoviště (lékárny) České lékárnické komory specializované na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření dle seznamu a po předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2017.

Délka trvání léčby je do 12 kalendářních měsíců.

Žadatel o příspěvek předkládá k žádosti tyto doklady:

 • originál doporučení, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta; formulář doporučení si můžete stáhnout z webových stránek Klubu pevného zdraví zde
 • originál platebního dokladu o úhradě léčivých nebo podpůrných přípravků.

2. Vojenská zdravotní pojišťovna 

Odvykací kúra proti kouření – příspěvek ve výši max. 400 Kč jednou ročně se poskytne výhradně na základě předloženého potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost „zde“
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
 • u příspěvků pod písm. c) a d) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem,
 • u příspěvku pod písm. h) kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce a originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.

3. Oborová zdravotní pojišťovna nabízí příspěvkový program STOP kouře.

Klienty, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, OZP finančně podporuje. Při vyplnění Žádosti o čerpání kreditu STOP kouření doplněné potvrzením o léčbě či ukončení léčby závislosti na tabáku ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku proplatíme našim klientům náklady na Champixa prostředky určené k odvykání kouření, a to až do výše 4000 Kč.

Podmínky čerpání kreditu:

 1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
 2. Kredit je určen žadatelům – pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.
 3. Kredit lze čerpat pouze jednorázově.
 4. Kredit je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKONTA.
 5. O kredit lze žádat do 31.12.2017.
 6. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31.12.2017 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb

Podrobný seznam poskytovatelů zdravotních služeb naleznete na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. Seznam je rozšířen o certifikované lékárny, jejichž seznam najdete zde.

4. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se zapojila do Boje proti kouření následovně:

Příspěvek do maximální výše 500 Kč je možné čerpat 2x v roce, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete zde pod Centry pro závislé na tabáku.

Příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negat. test na CO) a originálního dokladu o zaplacení.